中文|Монгол|русский|English

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Илүү дэлгэрэнгүй

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Худалдааг Дэмжих Тавцан > Агуулга > ЭДИЙН ЗАСАГТ ТУЛГУУРЛАСАН БООМТЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ, ӨВӨР МОНГОЛЫН ГАДААД РУУ ЧИГЛЭСЭН НЭЭЛТТЭЙ ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ЧАДАМЖ БИЙ БОЛГОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ

Худалдааг Дэмжих Тавцан

ЭДИЙН ЗАСАГТ ТУЛГУУРЛАСАН БООМТЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ, ӨВӨР МОНГОЛЫН ГАДААД РУУ ЧИГЛЭСЭН НЭЭЛТТЭЙ ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ЧАДАМЖ БИЙ БОЛГОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ

来源: Хурал, мэдээллийн хэлтэс Жао Лижэнь Өвөр Монголын Мэдээний Цахим ХуудасНийтэлсэн цаг:2020-01-15


Боомтынтомоохон бүсийн хувьд ӨМӨЗО нь 4200 км хилийн шугамтай, 19 гадаад руу чиглэсэнчөлөөт боомттой, “бүс ба зам” санаачлагаа болон БНХАУ-ын Комунист Намын Арванесдүгээр удааны Төлөөлөгчдийн Их Хурлын зориг санааны хүрээнд бүх талаар шинэбүтэцийн шинэ зорилтыг хэрэгжүүлж, Азийн төвд орших бүс нутгийн байршилийгашиглан тал нутгийн хилийн бүсийг БНХАУ-ын умард зүгийн нээлттэй хилийн бүсболгон хөгжүүлэх түүхэн ховор боломж тохиож байна. 2014 онд Си Жинпин даргаӨвөр Монголд айлчлах үеэр Өвөр Монголын бүтээн байгуулалт нь БНХАУ-ын умард руучиглэсэн хөгжлийн хамгийн чухал тэргүүлэх гарц болохыг маш тодорхой хэлсэн.  2018 онд Арвангурав дахь удаагийн БНХАУ-ынАрдын Төлөөлөгчдийн Их Хурлаар Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнасуулгаар орох үед ерөнхий нарийн бичгийн дарга боомтын “нүглийн нүдийггурилаар хуурах” асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэйг онцлов. Энэ нь Өвөр Монголынгадаад руу чиглэсэн нээлттэй хөгжлийн талаар гаргасан тодорхой байр сууриасгадна асуудлын гол цэгийг тодорхойлсон юм. Ерөнхий нарийн бичгийн даргын үндсэнудирдамжийн амин сүнс нь томоохон хүчин чармайлт гарган эдийн засагттулгуурласан боомтыг хөгжүүлэх, Өөртөө Засах Орны гадаад руу чиглэсэн нээлттэйхөгжлийн шинэ чадамжийг дэмжих, Өөртөө Засах Орноор тогтохгүй БНХАУ-ын хувьдумард зүгийн нээлттэй өндөр чанарын хөгжил нь маш их ач холбогдолтойгилэрхийлсэн.      

      Өнөөгийнтулгамдсан асуудал

      Бүхэлд ньхарвал Өөртөө Засах Орон сүүлийн жилүүдэд боомтын байршилын давуу талд хэтнайдаж, боомтын гадаад эдийн засаг, худалдааны ерөнхий бүтцийг тогтвортой барьжирсэн нөхцөл байдалтай боловч ерөнхий бүтцийн хөгжлийн чанарыг сайжруулахшаардлагатай. Өнөөгийн анхаарах зүйлс: боомтын бараа нэвтрүүлэлтийн хэмжээнийөсөлт болон Өөртөө Засах Орны эдийн засаг, худалдааны салбарын хөгжлийн харьцаабага, боомтын төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтын төрөл нэг ижил байх нь элбэг,боомтын барилга байгууламж хоорондоо зайтай, төвлөрсөн бус нөөц эх үүсвэртэй базах зээлээс салангид, ложистик болон худалдаанд “нүглийн нүдийг гурилаар хуурах”нөхцөл байдал үүссэн, хил дамнасан худалдааны ложистик болон боловсруулахүйлдвэрлэлийн бүсийн үр бүтээмжийн түвшин бага байна. Эдгээр үүссэн асуудал нь дараахүндсэн хэдэн шалгаантай.1.    Эдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжил нь стратегийнерөнхий төлөвлөгөө дутмаг. Өвөр Монгол нь Орос, Монголыг холбодог, БНХАУ-ындотоод руу чиглэсэн, төрийн стратегийн даалгаврыг хэрэгжүүлэгч боловч боомтыннээлттэй эдийн засгийн хөгжлийн тал дээр боомт тус бүр хөгжлийн бие даасанбодлоготой, бүх бүсийн боомтын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги болон ерөнхийтөлөвлөгөө нэгдсэн удирдлагаар дутагдсан, боомтын албан тушаал болон ажилүүргийн хувиарлалт дээд шатны төлөвлөлт удирдлагаар дутагдсан. Өөртөө ЗасахОрны “эдийн засагт тулгуурласан боомт”-ийн хөгжлийг идэвхижүүлхэд яаралтай бүснутгийн нээлттэй хөгжлийн стратегийн түвшинг сайжруулж, Өөртөө Засах Орны эдийнзасагт тулгуурласан боомтын шаталсан хөгжилийг нэдсэн удирдлагатай болгож,нээлттэй хөгжлийн шинэ чадамжийг цогц байдлаар хөгжүүлнэ.2.    Боомтын төвлөрсөн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны түвшиндоор. Нэгдүгээрт боомтын нэгдсэн чиг үүрэг салангад. Манжуур, Эрээн томоохонхоёр Орос, Монгол руу хандсан боомтын дэд бүтэц харьцангуй сайн боловч тусбүрийн чиг үүрэг салангад бөгөөд нэгдмэл бус, экспорт, импортын их хэмжээнийбүтээгдэхүүний хувьд дамжуулан ачих, агуулах, татвар мэдүүлэх, санхүү, худалдаазэрэг хамтарсан үйлчилгээний чиг үүргийн орон зай тусдаа бөгөөд үйлчилгээний хамтынажиллагааг тодорхойлох боломжгүй байгаа нь зардалыг өсгөж байна. Хоёрдугаартбоомтын ерөнхий зохион байгуулалт тусдаа. Газар зүйн байршилаас болоод манайбүс нутгийн боомтын зохион байгуулалт салангад бөгөөд бүрэн дүүрэн хамтынажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжгүйгээс боомт тус бүр бие даасан бодлоготой,үргэлж үүсдэг хөрш боомтын барааны эх үүсвэрийг булаацалдах нэг ижилөрсөлдөөнтэй тул ялгаатай хөгжил бий болох боломжгүй. Гуравдугаарт боомтын үйлажиллагааны ерөнхий бүтэц салангад. Одоогийн байдлаар боомт тус бүрийн үйлажиллагааны ерөнхий бүтэцийн ихэнхи нь хувийн аж ахуй нэгжийн өөрсдийн бийболгосон зах зээлийн үйл ажиллагаанд чиглэсэн, худалдааны стандартын түвшиндоогуур, үнийн дарамт нь гадаадаас хамааралтай, өрсөлдөх чадвар догуур байгаань худалдан авагч талын зэх зээлд бид хэлцэл хийх эрхээ алдахад хүргэж байгаатул нэн яаралтай томоохон тэргүүлэгч аж ахуй нэгжийг бий болгох шаардлагатайбайна. Дөрөвдүгээрт төрийн бодлогын хэрэгжилт нэгдсэн бус. Сүүлийн жилүүдэдБНХАУ, Өөртөө Засах Орны бүсэд олон тооны боомтын хөгжлийг дэмжих хил орчмынжижиг худалдаа, хилийн иргэдийн зах зээлийн бүс , гаалийн тусгай хяналтын цогцбүс, туршилтын бүс зэрэг төрөл бүрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн, гэхдээ бүснутаг болон аж ахуй нэгж төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үед нэгдмэл төрийнбодлогын судалгаагүй байсан нь төрийн бодлогын давхар үр дүнг хэрэгжүүлхэдхүндрэлтэй байсан тул яаралтай “мэдээллийн архив” болон ”мэргэжлийн баг”-ийнтөрийн бодлогыг судлах ажлын багийг үүсгэн бий болгох хэрэгтэй.3.    “Нүглийн нүдийг гурилаар хуурах” үзэгдэл одоо ч оршинбайна. “Нүглийн нүдийг гурилаар хуурах” асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ӨөртөөЗасах Орон тасралтгүй хичээн зүтгэж худалдааны аргачлалыг өөрлөх арга хэмжээгхэрэгжүүлж, гадаад руу чиглэсэн нээлттэй шударга байдлыг бий болгох зэрэг олонтооны ажлыг хэрэгжүүлсэн боловч ерөнхий бүтцийн нөхцөл байдалд өөрчлөлтгараагүй. Энхний төлөвлөгөөгөөр энэ жил Өөртөө Засах Орны хилийн бомтоор дамжихбарааны хэмжээг 100 сая тоноос дээш байх найдвар тавьж байгаа ба их хэмжээнийбараа тул төмөр замын чиглэлээр Өвөр Монголын боомтоор дамжуулна, гэхдээ тухайнбарааны ложистик бүрэлдэхүүн, худалдааны эргэлт, худалдааны төлбөрийн тооцоо ньӨвөр Монголд хийгдэхгүй боловч зарим төрлийн бүтээгдэхүүн Өөртөө Засах Орны бүснутагт боловсруулагддаг. Энэ нь аж үйлдвэрийн (зэс, төмөр) харилцааныхарьцангуй доод түвшинд байна. Өөртөө Засах Орон бол хөдөө аж ахуйн томоохонмуж бөгөөд Орос, Монгол хоёр орон хөдөө аж ахуйн давуу тал ихтэй тул талууднөөцийн харилцан солилцооны тал дээр маш сайн шинжтэй байдаг. Гэвч Өөртөө ЗасахОрны тухайн салбарын аж ахуй нэгж зарим онцлог давуу талын салбарт оролцохтүвшин бага бөгөөд дундаж хөрвөх үзүүлэлт 40% хүрдэгггүй.4.    Боомт удирдан тэргүүлэх нөлөөллийн чадамж султай. Сүүлийнжилүүдэд Өөртөө Засах Орноос боомтод оруулах хөрөнгө оруулалтыг ихээр нэмжбоомтын суурь дэд бүтэц илэрхий өссөн бөгөөд улсын төв рүү чиглэсэн замтээврийн сүлжээ үндсэндээ бүрэлдэн бий болсон. Гэвч институцийн механизмынасуудлаас үүдэн боомтын худалдааны орчин, аж үйлдвэрийн хамтын ажиллагаа,хамтын ажиллагааны механизм зэрэг салбарт эерэг нөхцөл хангалттай бүрэлдэн бийболоогүй нь боомтын эх газарт чиглэсэн тэргүүлэх чадамжийг сул болгож, бүснутгийн хамтын ажиллагааны механизмийг муу болгож байгаа тул боомт дагасанболон төв газрын давуу талаар харилцан би биенээ нөхөх болон интеграцчлалынхамтын ажиллгааны хөгжлийг хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Мөн манай бүс зүүн өмнөддалайн гарцын эдийн засгийн томоохон хөгжилтэй бүс нутагтай газрын болон далайнгарц зэрэг ложистикийн систем хангалттай бий болгож чадаагүй, дотоодын эхгазрын боомт болон далайн боомтын нээлттэй бүсийг уялдуулан хөгжүүлэх түвшиндоогуур байгаа нь төрөөс хэрэгжүүлж буй бүс нутгийн эдийн засгийн хамтынажиллагааны хөгжлийн шаардлагыг хангахад бэрхшээлтэй байна.

Хөгжлийн стратеги

2018 онд ӨөртөөЗасах Орноос эдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжилд анхаарал хандуулахзорилго тавьсан. Өөртөө Засах Орны эдийн засагт тулгуурласан боомтыг хөгжүүлэхерөнхий бодлогын хүрээнд Өвөр Монголын газрын хилийн боомтуудын цогц давуу талд тохирсон онцлог бодлого болонхэрэгжилтийг бүрэн дүүрэн түгээж, нөөцийн хадгалалтыг сайжруулах болонидэвхижүүлэх ажлыг нэгтгэж, Орос, Монгол, Хятадын олон улсын худалдааныложистик томоохон гарцыг нэгтгэж БНХАУ-ын эх газрыг хоёр чиглэл рүү түгээхажлыг бодит болгоно. “Боомт+гарц+худалдаа+боловсруулалт”-ийн хөгжүүлж бүх талыншинэ эдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжлийн шинэ цар хүрээнд Чун Чин-ийнсудалгаа, Жэн Жоу-ийн туршлага, Хятад-Европ төмөр замын чиглэлд түшиглэн,тодорхой төслүүдэд тулгуурлан, программ хөтөлбөрт дагуулан, платформын ачаатээврийн гол зангилааг бий болгож, төрийн бодлогын хөрөнгийн тусламж зэрэгтөрлөөр бүх бүс нутгийн эдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжлийн тулгуурийгүүсгэн бий болгож Өөртөө Засах Орны гадаад руу чиглэсэн нээлттэй тэргүүлэх ажахуй нэгжийг хүчин зүтгэл гаргаж бий болгон, Өөртөө Засах Орны гадаад руучиглэсэн нээлттэй өндөр чанарын хөгжлийг дэмжинэ.

(Нэг). Хүчин чармайлт гарган Зүүн, Төв, Баруун “Гурвантом ачаа тээврийн гол зангилаа”-ийг бий болгоно. Өвөр Монголын боомтын цогцдавуу талыг гаргаж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн онцлог тал болон боомтынтархацыг хослуулан, Манжуур, Эрээн хот/Улаанцав, Сэхээ/Ганц-мод гурван том ачаатээврийн зангилааны үндсэн цөм Зүүн, Төв, Баруун гурван том туршилтын чөлөөтхөгжүүлэх бүсийг чухалчилан бий болгоно.

1.    Зүүн бүсийн туршилтын чөлөөт хөгжүүлэх бүс нь: Манжуурыгбүхэлд нь нэгтгэсэн “хилийн иргэдийн зах зээлийн бүс, гаалийн татварын цогцбүс, аж үйлдвэрийн парк”-ийг нэгтгэсэн удирдлагын эхлэл цэг бөгөөд боомтын ачаатээврийн гол зангилааны эдийн засгийг хөгжүүлэх юм. Олон улсын ачаа тээврийнгол зангилааны үйлчилгээний томоохон платформыг бий болгож, нөөцийн элементийгцуглуулах чадварыг дээшлүүлж, Орос, Хятадын аж ахуй нэгжийг бүх талаар холбохажлыг хийж, хил дамнасан түншилсэн аж үйлдвэрийн бүлгийг дэмжиж, Орос, Хятадынбоомтын ачаа тээврийн гол зангилаа хотын хөгжлийн шинэ аргачлалын судалгаахийнэ. Хятад-Европ төмөр замын чиглэлийн төвлөрсөн түгээлтийн төвийг бүтээнбайгуулж Манжуур/Тунляо-Далянь боомтын далай, төмөр замыг холбосон гарцыгхолбож, Хятад-Европ төмөр замын чиглэл+Эх газар,далайн гарцаар дамжсан олонулсын ложистик байгууллагаар Орос, Европ болон БНХАУ-ын Зүүн хойд бүсийн хосчиглэлээр түгээнэ. ОХУ-ын хүнсний импорт болон боомтын хүнсний хадгалалт,боловсруулалт, түгээлтийн төвийн бүтээн байгуулалтанд түлхэц өгч, Орос, Хятадынгазар тариалангийн нөөцийн калийн бордооны тээвэр, худалдаа, боловсруулалтыннэгдсэн түгээлтийн төслийг бий болгоно.Манжуурын Олон Улсын Шуудан ТүгээлтийнГазарт түшиглэн үйл ажиллагааг сэргээж, хил дамнасан цахим худалдааны хилийнагуулах барих ажилд түлхэц өгнө. Олон Улсын Барааны Эх Үүсвэрийн ХудалдааныГазартай хамтран ажиллаж, Манжуурт байгаа гаалийн баталгаат агуулахын нөөцийгнэгтгэн хүргэлтийн агуулахыг байгуулж, санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэнОХУ-тай барааны эх үүсвэрийн худалдаа, хүргэлтийг хөгжүүлнэ.

2.    Төвийн бүсийн туршилтын чөлөөт хөгжүүлэх бүс нь:Эрээн-Улаанцав боомтыг эх газрын боомттой холбох замаар БНХАУ-ын ложистикийначаа тээврийн гол зангилааны бүтээн байгуулалтын үндсэн цөм болгож, “Эрээнхот-Жинин, Монгол, Хятадын нээлттэй туршилтын бүс”-ийг бүтээн байгуулна. “Боомтыгнэгтгэх, гарцыг холбох, аж үйлдвэрийг төвлөрүүлэх, орон зайг сайжруулах”инновацийн бодлогын дагуу Эрээн хот-Жинин интеграцчлалыг нээлттэй түрүүлжтурших болон "Монгол, Хятадын Эрээн хот-Замын-үүдийн эдийн засгийн хамтынажиллагааны бүс" бүтээн байгуулалтанд түлхэц өгнө. Хятад-Европ чиглэлийнтөмөр замын төв гарцын нэгдсэн түгээлтийн төвийн бүтээн байгуулж, Эрээн/Улаанцав-Тиэнжинбоомт/Цаофэйдиэн боомтын далай, төмөр замыг холбосон гарцыг нээж, далайнбоомтоос эх газрын боомт руу болон төв хотын далай, төмөр замыг холбосонтээврийн чиглэлийн замыг идэвхитэй дэмжиж, далай, төмөр замыг холбосон чиглэлболон Хятад-Европ төмөр замын чиглэл зэрэг олон улсыг холбосон чиглэлийнтөлөвлөгөөг хооронд нь холбож Орос, Монголыг Бээжин, Тиэнжин, Хэбэй болон Хөххот, Бугат, Ордосын хос чиглэлийн түгээлтийг бодит болгоно.

3.    Баруун бүсийн туршилтын чөлөөт хөгжүүлэх бүс нь: Сэхээ/Ганц-Модбоомтод түшиглэн Төв Азийн олон улсын гарцын төмөр замын чиглэлийг туршиххүрээнд нүүрс болон зэсийн хүдэрийг импортолж, Монгол, Хятадын олон улсынүйлдвэрлэлийн хүчин чадлын хамтын ажиллагааны судалгаа хийж, Монгол, Хятадыннөөцийн худалдаа болон боловсруулалтын хамтарсан хөгжлийн бүсийг бүтээнбайгуулна. Монголын нүүрс, зэсний ложистик болон худалдааг олон улсын болондотоодын зах зээл рүү чиглүүлж, боловсруулалт болон худалдааг бодит болгож,боомт болон боловсруулах баазыг хамтад нь хөдөлгөж, Хэ Си хотыг коридорын төвхот болгох ажлыг хамтад нь гүнзгийрүүлэн хөдөлгөнө. Монголын нүүрсийг далайнгарцтай холбож Цайфэйдиэн, Тиэнжин боомттой стратегийн хамтын ажиллагаагбайгуулж, хос чиглэлээр харилцан холбоо тогтоож, барааны эх үүсвэрийн нөөцийгзүүн зүгээр далайд хүргэх, баруун зүгээс Монгол руу нэвтрэх байгаль орчиндээлтэй эко ложистик томоохон гарцыг бүтээн байгуулна.(Хоёр). “Нүглийн нүдийг гурилаар хууурна” асуудлыг хүчинчармайлт гарган шийдвэрлэнэ. Орос, Монгол, Хятадын эдийн засгийн өсөлтйгалдалгүйгээр боомтын шинээр нэмэгдсэн газар тариалангийн нөөц, хүнсний тосболон ашигт малтмал зэрэг бүтээгдэхүүний эх үүсвэрийн импортын тээвэрлэлтийнхэмжээний боломжийг урьдчилан төлөвлөж, олон улсын худалдааны аргачлалыгнэвтрүүлж, хувийн тээвэр ложистик, агуулах, татвар мэдүүлэх, санхүү, худалдаа,боловсруулалт зэрэг эх үүсвэрийн бүхий л аж үйлдвэрийг холбосон байгууллагад түлхэцөгч, Хятад-Европ чиглэлийн төмөр зам+далай, төмөр замын хамтарсан тээврийгсаадгүй холбох, түгээлтийн агуулах болон олон улсын барааны эх үүсвэрийнсолилцооны газрыг хамтарсан үйл ажиллагаанд оруулж, барааны эх үүсвэрийн олонулсын ложистикийн байгууллагыг хөгжүүлж, олон талаар хамтарсан үйл ажиллагаандоруулж, худалдааны тооцоо, гүнзгий боловсруулалт, импортоор орж ирэхбүтээгдэхүүний эх үүсвэрийн нэмэгдсэн өртгийн бүс болон аж үйлдвэрийг холбосонбайгууллагыг Өвөр Монголд бий болгоно.         (Гурав). Боомтын хөгжлийн шинэ хэв маягийг бий болгоходбүх хүчээ дайчилна. Боомтод шаардлагатай нөөц элементийг эмх цэгцтэйтөвлөрүүлж, аж үйлдвэрийг зохион байгуулж, байгалийн баялгийг үр дүнтэй ашиглахба Өөртөө Засах Орны ерөнхий төлөвлөгөөний платформыг байгуулж, боомт тусбүрийн дамжин өнгөрөх барааны төрөл болон онцлогийг нарийвчлан ялгаж, хилийнчандын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийг бий болгож, Хятад-Европ төмөрзамын чиглэл, олон улсын худалдааны давуу талыг гурван том боомтын үндсэн чухалэд эс болгон, хамтад нь хөдөлгөх хилийн дотоодын онцгой хяналтын бүс зэргийгбайгуулж, Зүүн, Төв, Баруун гурван замын томоохон тээвэрлэлтийн хэмжээг бодитболгож, 2 чиглэлийн эргэлтийг тэнцвэржүүлж, олон улсын ложистикийн томоохонгарцын тээврийг тогтвортой байлгаж, “боомт+гарц+худалдаа+харилцаа+боловсруулалт”-ийнцоо шинэ эдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжлийн аргачлалтыг бий болгоно.(Дөрөв). Төрийн өмчит, Орон нутгийн өмчит компанийнгүнзгий хамтын ажиллагааны хөгжилд яаралтай татан оролцуулна. Эдийн засагттулгуурласан боомтод шаардлагатай олон улсын ложистик, олон улсын зах зээлийнсүлжээний нөөцийг хөгжүүлж, олон улсын ложистик болон олон улсын худалдааныорон зай болон төрийн өмчит, орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгжийн нөөцийг нэгтгэхболон үйл ажиллагааны гүнзгий хамтын ажиллагааны хандлагыг нэмэгдүүлэх замаарэдийн засагт тулгуурласан боомтын хүчин чадлын хөгжлийг нэмэгдүүлнэ. Нэгдүгээрт“COSCO SHIPPING GROUP” зэрэг одоо байгаа олон улсын ложистикийн сүлжээнийнөөцтэй томоохон энтерпрайз групп-тай хамтран ажиллаж, бүх дэлхийг хамарсантээвэрлэлтийн сүлжээний нөөцийн давуу талыг бий болгож, Манжуур, Эрээн/Улаанцав,ОХУ-аар дамжин Европын эх газар руу чиглэсэн “COSCO SHIPPING”-ийн үйлажиллагааг эхлүүлж, эх газрын контейнэр буулгах цэгийг бүтээн байгуулж, Орос,Монгол, Хятадын олон улсын худалдааны төмөр замын эх үүсвэрийг зэрэг бий болгожӨвөр Монголын гадаад худалдааг тэргүүлэх зэрэглэлтэй болгож, олон улсынконтейнэрийн төмөр зам, далайн тээвэр хосолсон тээврийн үйлчилгээний хөгжлийгэхлүүлнэ. Хоёрдугаарт “COFCO” зэрэг томоохон олон улсын групп-тай хамтранажиллаж бүх аж үйлдвэрийг холбосон цогц давуу талыг нь ашиглаж ОХУ-ын улаанбуудай, шар буурцаг, хүнсний тосны түүхий эд зэрэг бүтээгдэхүүний төрлөөрхамтран ажиллах зорилго тавин хилийн чандад хүнсний тариалалт хийж, хадгалахбаазыг бүтээн байгуулж улмаар хүнсний бүтээгдэхүүнийг татан авчирах ложистикийнбүтцийг Манжуур, Эрээн хотын боомт болон эх газрын Тунляо, Улаанцав, Баяннуурхотын Линхэ дүүргийн хүнс боловрсруулах паркыг түшиглэн Орос, Хятадын хүнснийбүхий л аж үйлдвэрийн хамтын ажиллагааг холбоно. Гуравдугаарт “QianhaiMercantile Exchange” зэрэг олон улсын биржтэй хамтын ажиллаж, олон улсыннэгдүгээр зэрэглэлийн худалдааны зах зээл рүү гүнзгий хандаж, дотоодын өнгөтметалл болон ашигт малтмалын худалдаа, боловсруулалтын аж ахуй нэгжүүдийгтөвлөрүүлж ОХУ-аас орж ирэх калийн бордоо, ашигт малтмалын нөөц, өнгөт металл,хүнс, химийн үйлдвэрлэл, модон материал зэрэг их хэмжээний бүтээгдэхүүнийбоомтын том ачааллыг Өвөр Монголын боомт болон гаалийн баталгаат агуулахынбайгууламжийг ашиглаж их хэмжээний бүтээгдэхүүний боомт дээрх шууд түгээлтийгхөгжүүлж, Өвөр Монголын их хэмжээний бүтээгдэхүүний биржийн платформыг бийболгоно.(Тав). Хилийн чандын эдийн засгийн хамтын ажиллагааныбүсийн бүтээн байгуулалтыг идэвхижүүлнэ. “Хятад-Европ чиглэлийн төмөр замынМосква-Наранцэцгийн ложистикийн парк” зэрэг хилийн чандын паркын бүтээнбайгуулалтыг яаралтай идэвхижүүлж, хилийн чандын цогц үйлчилгээний төрлийнбизнесийн ложистик платформыг бий болгож, жолоодон чиглүүлэх ажлыг бодитболгож, Орос, Монголын эх газар руу чиглэсэн боомтын хүчин чадлыг өргөтгөнө.Үүний зэрэгцээгээр дотоодын борлуулалтын түвшинг нэмэгдүүлхэд шаардлагатайчухал бүтээгдэхүүний хүрээнд Оросын нөөцийн импортын хэмжээг нэмэгдүүлж, Орос,Монгол, Хятадын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа болон олон улсын ханганнийлүүлэлтийг холбоход оролцох оролцооны түвшинг нэмэгдүүлнэ. Хилийн чандын эдийнзасгийн хамтын ажиллагааны бүсийг түшиглэн хилийн чандын цогц үйлчилгээнийплатформыг бий болгож, ложистик, бизнес, хуулийн үйлчилгээ, ажиллах хүчнийүйлчилгээ, санхүү зэргийг багтаасан цогц үйлчилгээний хүчин чадлыг өргөтгөж,олон улсын ложистикийн үр дүнгээр дамжин олон улсын худалдаа, худалдааныүйлчилгээ, БНХАУ-ын дагалдах бүтээгдэхүүн Орос, Монголын зах зээлднэвтэрнэ.  

Хэд хэдэн саналууд.(Нэг). Институцийн механизмийг шулуун дардан болгожтэргүүлэх томоохон аж ахуй нэгжийг өсгөн бойжуулна. Чун Чин, Жэн Жоу-ийнтуршлага, Хятад-Европ чиглэлийн төмөр замын бүрэн дүүрэн ашиглаж, ложистикдагасан худалдааг хөгжүүлж, худалдаа дагасан аж үйлдвэрийн хөгжлийн загвар,институцийн механизмийг шулуун дардан болгож, Өөртөө Засах Орны эдийн засагттулгуурласан боомтын платформд тулгуурласан аж ахуй нэгжийг бий болгож,импортын нөөцөөр дамжуулан дэмжлэг, хөрөнгийн урсгал зэрэг аргачлалыгнэмэгдүүлж, эдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжлийг тэргүүлэх фронт болгонөсгөн бойжуулхад суралцахыг зөвлөж байна.(Хоёр). Хятад-Европ чиглэлийн төмөр замын бодлогодзохицуулалт хийж, тээвэрлэлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, эх газрын ачаа буулгалтыгдэмжинэ. Өөртөө Засах Орноос Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн онцлогт чиглэсэн болонбоомтоор дамжин өнгөрөх барааны төрөлд дахин нэг шатаар зохицуулалт хийжХятад-Европ чиглэлийн төмөр зам зэрэг бодлогын хэрэгжилт, нарийвчилсан цэг, эмхцэгцтэй төвлөрүүлж, аж үйлдвэрийг зохион байгуулж, байгалийн баялгийг үр дүнтэйашиглалтыг хөгжүүлж, нэгдсэн нэг Өөртөө Засах Орны платформын бодит хэрэгжилтийгидэвхижүүлнэ. Газар тариалангийн нөөц, газар тариалангийн бүтээгдэхүүн зэрэгбарааны импортын захиалгын Хятад-Европ чиглэлийн галт тэрэгний цуваа,контейнер, тусгай контейнер, тусгай зориулалтын вагон зэрэг олон вагоны төрлийнтээврийн горим хосолсон Хятад-Европ чиглэлийн галт тэрэгний цувааг ил тодоорхөхүүлэн дэмжинэ. (Гурав). Санхүүжилт мэтийн тусламжийн түвшингнэмэгдүүлнэ. Өвөр Монголын “Бүс ба зам”-ийн эдийн засагт тулгуурласан боомтынхөгжлийн суурь хөрөнгийг бий болгож, эдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжлийнчухал цэгийн төсөлд хөрөнгө оруулахыг зөвлөж байна. Банкнаас тавих итгэлцэлийнзэрэглэл зэргийг бодлогоор зохицуулна. Мөн түүнчлэн дотоод байгаа гадаадынложистик парк, аж үйлдвэрийн паркын бүтээн байгуулалт болон үйл ажиллагаа зэрэгтсанхүү, татвар, санхүүлжилт, ложистик, бизнесийн тусгай төслийг бодлогоордэмжинэ.

(Дөрөв).Нээлттэй эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын системийг төгөлдөржүүлнэ. ӨвөрМонголын нээлттэй эдийн засгийн хөгжил нь импортын нөөцөөс хамааралтай ажүйлдвэрийн хөгжүүлэлтээр импортын хэмжээг нэмэгдүүлсэн, нөөцийг гүнзгийболовсруулах зэрэг аж үйлдвэрийн бүс нутагт аж үйлвэрийн төвлөрлийг хурдасгаж,аж үйлдвэрийн уялдаа холбоогоор хөгжлийг бий болгож, Өвөр Монголын бодлогынсистемийг төгөлдөржүүлнэ. Аж үйлдвэрийг өсгөн бойжуулхад уриалан дуудах зэрэгтал дээр аж үйлдвэрийн хөгжлийн суурь хөрөнгөөр дамжуулан бусад хөрөнгийнхөшүүргийг бий болгоход томоохон нөлөөтэй болно. Татвар хураах, газар ашиглахзэрэг тал дээр төрийн бодлогод нийцсэн доод шат руу хандсан шинжтэй хөнгөлөлттэйбодлогыг хэрэгжүүлнэ. Мөн түүнчлэн гаалиар нэвтрүүлэх ажлыг хялбаршуулах талдээр гаалиар нэвтрэх үр дүнгийн коэффицентийг нэг шатаар дээшлүүлж, гаалиарнэвтрүүлэх зардалыг бууруулж, Орос, Монгол, Хятадын барааг өөртөө татаж ӨвөрМонголын төвлөрсөн түгээлтийн төвөөр дамжуулна. Төгс нээлттэй эдийн засгийнхөгжлийн бодлогын систем болон аж үйлдвэрийн орноор дамжуулан Өөртөө Засах Орныэдийн засагт тулгуурласан боомтын хөгжлийг түргэсгэж, бүх бүсийн гадаад руучиглэсэн нээлттэй өндөр чанарын хөгжлийн шинэ чадамжийг өсгөн бойжуулна.


内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт