中文|Монгол|русский|English

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Илүү дэлгэрэнгүй

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Худалдааг Дэмжих Тавцан > Агуулга > 2020 оны 1 сараас эхлэн хэрэгжүүлэх гадаад худалдааны шинэ журам!

Худалдааг Дэмжих Тавцан

2020 оны 1 сараас эхлэн хэрэгжүүлэх гадаад худалдааны шинэ журам!

来源:Хятадын Олон улсын бизнес холбооны албан ёсны WechatНийтэлсэн цаг:2020-01-07

2020 онд чармай        

Зарим бараа бүтээгдэхүүний импортын татварт зохицуулалтхийнэ

2020 оны 1 сарын 1 өдрөөснийтулсынхэмжээнд 850 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийтатварыг нэн тааламжтай тарифын нөхцөлөөс доогуур байлгах зохицуулалтхийгээд байна.

Үүнд ард иргэдийн эрэлт хэрэгцээг хангах үүднээсдотооддоо харьцангуйхомсдолтой байгаа гадаадын өдөртутмын өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнийимпортыгзохиххэмжээгээрнэмэгдүүлэх юм. Шинээр татвар ногдуулах болон бууруулахбүтээгдэхүүндхөлдөөсөнгахайнмах, хөлдөөсөнавокадо, хөлдөөгөөгүй жүржийншүүсзэрэгбүтээгдэхүүнбагтсан байна. Эмийнхэрэглээний өртгийгбууруулах, шинээмийн үйлдвэрлэлийгдэмжиж зорилгоор астмаэмчлэдэгалкалоид агуулсан эмийн бүтээгдэхүүнболончихрийншижин өвчин анагаах шинэ эмийн түүхийэдийнтатварыгтэглэхаж.Дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмж, сэлбэгхэрэгслийнимпортыгнэмэгдүүлэх, шинэдэвшилтэттехнологийн хөгжилддэмжлэг үзүүлэхзорилгоор хагас дамжуулагч детектортой соронзон хальсны машин,өндөрдаралтын турбины хянах хавхлага, автомат хурдны хайрцагныгидротрансформатор болон хөнгөнцагаанэвхдэгдамар, феррониоби, нэгдсэн хэлхээний санах ой, гэрэлзургийн хальс үйлдвэрлэх түүхий эд, тэжээлийн орчин (culture medium) зэрэг бүтээгдэхүүнийимпортын татварыг бууруулсан байна. Дотоодын зах зээлд эрэлт хэрэгцээ ихтэйбайгаа байгалийн нөөц бүтээгдэхүүний импортыгдэмжихзорилгоорзариммодонматериалболонцаасанбүтээгдэхүүний импортын татварын хэмжээгбууруулсан.

Худалдаа,байгаль орчны хоорондын зохистой хөгжлийгдэмжихийнтулдТөрийнзөвлөлийнбайгальорчиндхорхөнөөлтэй, олон нийт эсэргүүцдэгхатуу хог хаягдлыг импортлохыг хориглох бодлого болон импортын бүтээгдэхүүнийхогхаягдлынменежментийнжагсаалтадөөрчлөлт хийсэн зэрэгзохицуулалттай уялдуулж 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн вольфрамын хаягдал,ниобийн хаягдал зэргийн түр татварын зохицуулалтыг цуцалж, нэн тааламжтайтарифын нөхцөлийг сэргээсэн байна.
“Зам ба бү
с” санаачилгыг үрдүнтэй хөгжүүлэхэддэмжлэг үзүүлж,дэлхий бүх улс орондчиглэсэн өндөрстандартбүхийчөлөөтхудалдааныбүсийнсүлжээгбийболгож, харилцанашигтай, хүртээмжтэйбайхнээлттэйстратегийгхэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох төрийнболонороннутгийнбайгууллагынчөлөөт худалдааны хэлэлцээр, худалдааныхөнгөлөлттэйхөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд 23 улс орон, бүс нутгийнзаримнэртөрлийнбүтээгдэхүүнд үргэлжлүүлэнтарифынхэлэлцээрийнжурамхэрэгжүүлнэ. Үүнд Шинэ Зеланд, Перу,Коста Рика, Щвейцарь, Исланд, Сингапур, Австрали, БНСУ, Жоржиа, Чили, Пакистанзэрэг улстай байгуулсан чөлөөтхудалдааныхэлэлцээрболонАзиномхондалайнхэлэлцээрийнхүрээндхолбогдох татварыг бууруулах юм. 2020 ондманайулстайдипломатхарилцаатогтоож, баримтбичигхарилцансолилцсон, хөгжилбуурайорнуудад татварын тусгай хөнгөлөлтийнжурамхэрэгжүүлнэ. НҮБ-аасгаргасанхөгжилнэнбуурайорнуудынжагсаалтболонМанайулсыншилжилтийн үеийнтөлөвлөлтөд үндэслэнтусгайхөнгөлөлтийнтарифыгхэрэгжүүлэхулсорныжагсаалтадзохицуулалтхийнэ.

2020 оны 7 сарын 1 өдрөөс нэн тааламжтай тарифын жагсаалтад багтсан 176 нэр төрлийнмэдээллийнтехнологийнбүтээгдэхүүнд 5 дах шатны татварбууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.Үүнтэйуялдуулжэдгээрбүтээгдэхүүнийзаримдимпортынтүртарифынжурамхэрэгжүүлэх юм.
Туршилтынерөнхий бүсийн хил дамнасан цахим худалдааны орлогын албан татварын хэмжээгнийтэд нь 4% -иар тогтооно.

2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөсХил дамнасан цахим худалдааны туршилтын нэгдсэн бүсийнжижиглэнгийнхудалдааны экспортын аж ахуйннэгжийн орлогын татварыг тогтоох, татвар хураахтай холбоотой мэдэгдэл (Улсын татварын ерөнхийгазрын 2019 оны 36 тоотмэдэгдэл) албанёсоорхэрэгжижэхэлнэ.

1.Туршилтын ерөнхий бүсэдхилдамнасанцахимхудалдааэрхэлдэгаж ахуйн нэгж нь дараахнөхцөлийгхангасанбол тогтсон хэмжээгээрорлогын албан татвар хураах журмыг хэрэгжүүлнэ.

(1) Туршилтын ерөнхийбүсэдбүртгэлтэй,тухайнбүртгүүлсэнгазарнутгийнхилдамнасанцахимхудалдааныплатформдэкспортынбарааныогноо, нэр, хэмжихнэгж, тоохэмжээ, нэгжийн үнэ, дүнзэргийгбүртгүүлсэн;

(2) Экспортын бараа нь туршилтын ерөнхий бүсбайрлахороннутгийнгаалийн газартцахимхудалдааны гаалийн мэдүүлэг мэдүүлсэн;

(3) Экспортын бараа нь хүчин төгөлдөрнэвтрүүлэх бичиг аваагүй, нэмүү өртөгийнтатвар, хэрэглээний татвараас чөлөөлөгдсөн.

2.Туршилтын ерөнхийбүсдэх татвар төлөгчхилдамнасанцахимхудалдааныажахуйннэгжүүд нь орлогын дүнгээзөвтооцоолж, татвар ногдуулахорлогын тогтоосон хэмжээгээр орлогын албан татвараа төлнө. Татвар ногдуулаххэмжээг нэгэн жигд 4%-иар тогтоосон.

3. Туршилтын ерөнхийбүсийнхилдамнасанхудалдааныажахуйннэгжийн орлогын албан татварыг магадлан шалгах ажлыг Татварын газраас холбогдохжурмын дагуу цаг тухай бүрд нь гүйцэтгэнэ.

4.Туршилтын ерөнхийбүсэдтогтоосон хэмжээний дагуутатвартөлж буйхилдамнасанцахимхудалдааныажахуйннэгж ньашгийнхэмжээбага, жижиг ажахуйннэгжийн хөнгөлөлт үзүүлэх нөхцөлийгхангасан бол бичил бизнесийн татварын хөнгөлөлтийнбодлогодхамрагдах боломжтой. ОрлогоньБНХАУ-ынажахуйннэгжийнорлогыналбантатварынхууль-ийн 26-рзаалтындагуутатвараасчөлөөлөгдөхнөхцөлийг хангасанаж ахуйн нэгжүүд татвараасчөлөөлөгдөх боломжтой.

5.Энэхүү мэдэгдэлддурдсан туршилтын ерөнхийбүсгэдэг ньТөрийнзөвлөлөөсбаталсанхилдамнасанцахимхудалдаанытуршилтынбүсийгхэлнэ. Энэхүү мэдэгдэлддурдсанхилдамнасанцахимхудалдааныажахуйннэгжгэдэгнь өөрөө хилдамнасанцахимхудалдаааныборлуулалтынплатформыгбий болгож эсхүлгуравдагчталынцахимхудалдааныплатформыгашигланцахим экспортын худалдааэрхэлжбуйажахуйннэгжийгхэлнэ.

Худалдааныхөнгөлөлттэй хэлэлцээрийн дагуу гаалийн хяналтын бүсээр нэвтэрч буй бараа, бүтээгдэхүүниймэдүүлгийн шаардлага

 Гаалийн ерөнхийгазрын 2019 оны 178 дугаармэдэгдэлд: Бизнесийнорчингуламболовсронгуйболгох, худалдааны хөнгөлөлттэйхэлэлцээрийнхүрээндгаалийнхяналтынбүсболонбаталгаатбүс (цаашидбүсгэх)доторборлуулагдах бараанд татварын хөнгөлөлтүзүүлэх асуудлыг улам хөнгөвчлөхийн тулдхудалдааныхөнгөлөлттэйхэлэлцээрийн хүрээнд тусгай бүсээр нэвтрэх барааг мэдүүлэхшаардлагад Гаалийнерөнхийгазраас зохих зохицуулалт хийсэн. Үүнд:

1.Тусгай бүсэдборлуулалтхийхдээхэлэлцээрийн тарифын дагуу эсхүлхөнгөлөлттэйтарифындагуубарааимпортлох хүсэлт гаргахдааэнэхүү мэдэгдлийн 3-рзаалтаддурдсанаасбусаднөхцөлдбараахилээртусгайбүсэднэвтрэх үедбараахүлээнавагчболонагент нь (цаашид импортлогчгэх) мэдүүлгийн хуудас эсхүл хилээр нэвтрэхбүртгэлийг бөглөхдөөБНХАУ-ын гаалийн экспорт, импортын барааны мэдүүлгийнхуудсыгбөглөхжурам-ынхөнгөлөлттэйхэлэлцээрийнжурмыг баримтлах шаардлагагүй.

2.Дээр дурдсан бараагтусгай бүсэдборлуулахдааимпортлогчньмэдүүлгийнхуудсыгхудалдааныхөнгөлөлттэйхэлэлцээрийнгаалийнмэдүүлгийн  шаардлагын дагуу бөглөх ба “цаасан”эсхүл“цаасан бус”хэлбэрээс өөрөөсонгожгарал үүслийнбаримтыг мэдүүлнэ. Хэрэв“цаасан”бус”хэлбэрийгсонгосонбол импортлогч нь Гаалийнерөнхийгазрын 2017 оны 67 хавсралтад заасан журмындагуумэдүүлнэ.Харин “цаас”-аармэдүүлэххэлбэрийгсонгосонболимпортлогч нь одоо хүчинтэйхэрэгжижбуйжурмындагуугарал үүслийнбичгийнцаасанхувилбарыг өгнө.

3.“БНХАУ, Шинэ Зеландынзасгийн газар хоорондын чөлөөтхудалдааныхэлэлцээрболон БНХАУ, Австралийнзасгийнгазрынчөлөөтхудалдааныхэлэлцээр-ийн хүрээнд онцгой баталгаат заалтад хамрагдаххөдөө ажахуйнбүтээгдэхүүнийг тусгай бүсэдборлуулахдаа хэлэлцээрийн тарифаар борлуулах хүсэлт гаргагч ньхолбогдохбараабүтээгдэхүүнтусгайбүсэд анх нэвтрэх үедхудалдааныхөнгөлөлттэйхэлэлцээрт заасан шаардлагын дагуу мэдүүлгийнхуудасэсхүл хилээр нэвтрэх бүртгэлийг бөглөж,  “цаасан бус” хэлбэрээр гарал үүслийн баримтыгмэдүүлнэ.

4. Хэрэглэгчийнмэдээллийн хэсгийн “Гаалийн тусгай хяналтын бүсийн гарал үүсэл” хэсгийг 2019оны 12 сарын 31-ний 18: 00 цагаас хэрэглэхийг зогсоосон. 2019 оны 12 сарын31-ний өдрийн 18:00 цагаас өмнө энэхүү хэсэгт мэдээллээ оруулж бүртгүүлсэн,өмнө нь хэрэглэгдсэн гарал үүслийн гэрчилгээний цахим мэдээллийг гарал үүслийнгэрчилгээний хүчинтэй хугацаанд үргэлжлүүлэн хэрэглэх боломжтой. Мэдээлэл өмнөнь хэрэглэгдээгүй тохиолдолд тоо мэдээлэл устаж, импортлогч энэхүү мэдэгдлийн2-р заалтын дагуу тусгай бүсэд борлуулалт хийхдээ дахин шинээр мэдүүлнэ.

5.Тусгай бүсэд борлуулахбараа нь анх шалган нэвтрүүлэх үеийн байдалтай харьцуулахад хөнгөлөлттэйхэлэлцээрт зөвшөөрөгдсөн бага зэргийн боловсруулалт хийх хэм хэмжээг зөрчсөн байвал тухайн бүтээгдэхүүннь хэлэлцээрийн тариф эсхүл тусгай татварын хөнгөлөлт эдлэх боломжгүйболно.  

 Энэхүү мэдэгдэлд дурдсан гарал үүслийнбаримтгэдэгтгарал үүслийгбаталсанбаримт, гэрчилгээ, нэхэмжлэх, тээврийнбичигболонболовсруулалтхийгээгүйгбаталсанбичигзэрэгбагтана. Гарал үүслийн  бичиггэдэгньхолбогдоххөнгөлөлттэйхудалдааныхэлэлцээрийн журамд заасан гарал үүслийнгэрчилгээболонгарал үүслийнмэдэгдлийгхэлнэ.

Энэхүү мэдэгдэлнь 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөсэхлэнхэрэгжинэ. Энэхүү мэдэгдэлхэрэгжижэхэлсэн өдрөөсГаалийнерөнхийгазрын 2013 оны 36 тоот, 2014 оны 96 тоот болон 2016 оны 53 тоотмэдэгдэл тус тус хүчингүйболно.

Аюултай бараа бүтээгдэхүүнийг автозамаар тээвэрлэх үеийнаюулгүй байдлын удирдлагын журам-ын хэрэгжилт

2019 оны 11 сарын 10-нд Зам тээврийн яам, Аж үйлдвэр, мэдээллийняам, Аюулыгхамгаалахяам, Экологи, байгальорчныяам, Онцгойбайдлыняам, Захзээлийнхяналтудирдлагынерөнхийгазраас хамтранАюултай бараа бүтээгдэхүүнийгавтозамаартээвэрлэх үеийнаюулгүйбайдлынудирдлагын журам(цаашид Журамгэх) гаргаж, 2020 оны 1сарын 1-ний өдрөөсэхлэн хэрэгжүүлэх болсон.

Шинэ журмаар тээвэрлэгч болон ачааилгээгч, барааны жагсаалт зэрэгт илүү тодорхойшаардлагатавьсан байна.

Шаардлагад: Бараа илгээгч нь аюултай бараа бүтээгдэхүүнийталаармэдээллийгнуун, худалмэдээлэхийгхориглоно. Энэхүү заалтыгзөрчсөнтохиолдолд 100,000- 200,000 юанийнторгуульхүлээлгэнэ. Ноцтойзөрчилилэрсэнтохиолдолд үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийгзогсоох хүртэлх аргахэмжээавна гэж заажээ.

Бараа илгээгч ньтээвэрлэгчид барааны дэлгэрэнгүйжагсаалтыг өгөхбахэрэвачсанбараажагсаалтаасзөрсөнтохиолдолдторгуульхүлээлгэнэ.

Хэрэв холбогдохзөвшөөрлийг авалгүйгээр өөрөө дур мэдэн аюултай бараа бүтээгдэхүүнийг автозамаар тээвэрлэсэн тохиолдолд хууль бус тээврийн ажиллагааг зогсоож, 200,000юань хүртэл мөнгөн торгууль ногдуулна.

Нарийн мэдээллийг доорх хаягнаас лавлан үзнэ үү.

http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/fgs/201911/t20191128_3302982.html

Бээжингийн Гаалийн газар АТА карнейн цахим системийгтуршилтаар нэвтрүүлнэ

Дэлхий нийтийн АТА карнейн цахимсистем нь Олон улсын худалдааны танхимаас Дэлхийн гаалийн байгууллагындэмжлэгээр судлан нэвтрүүлсэндэлхийннийтийн хэмжээнд АТА карнейн цахим датаг цаг тухайд нь харилцан солилцохболомжийг бүрдүүлсэн мэдээллийн систем юм. Манай улсын гаалийн байгууллага АТА карнейг цахимхэлбэрээр нэвтрүүлснээртэргүүн туршлага нэвтрүүлэгч, туршигч улс болсон. Одоогийн байдлаар Бээжингийн Гаалийн газар системийнтуршилтын ажлыг гүйцэтгэж, 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөсБээжингийн Капитал олон улсынонгоцны буудал болон Бээжингийн Дашин олон улсын онгоцны буудлын боомтуудадалбан ёсоор туршиж, хэрэгжүүлж эхлэх юм. Дэлгэрэнгүймэдээлэл:

1.Туршилт хэрэгжүүлэхбоомт

Бээжингийн Капитал онгоцны буудлын гааль болонБээжингийн Дашинь олон улсын онгоцны буудлын гаалийн зорчигч болон бараа шалганнэвтрүүлэххэсэг.

2.Туршилтын цар хүрээ

(1) Манай улс АТАкарнейн системийг туршигч аж ахуйн нэгжүүдийн АТА карнейн хил гарах, дахин хилээр нэвтрэх системд хамрагдсан.

(2) Бусад АТА карнейн туршилтынсистемд элссэнгишүүн орнуудын худалдаанытанхимаас олгосон АТА карней- хилээр орох, дахинхилээр  гарах зөвшөөрөлтэй. Эдгээр гишүүн орнуудад Бельги,АНУ, Швейцарь, Их Британи, Орос зэрэг улс багтдаг.  

3. Манай улсын туршилтынтөсөлхэрэгжүүлэгчажахуйннэгжүүдийн нэрс:

Тунфань Вэйшытехнологийн ХХК

Бээжин Жинь Кайюй үзэсгэлэняармаг үйлчилгээнийХХК

Жинь Юй олон улсын ачаатээвэр зуучийн ХХК-ийн Бээжин дэх салбар

Фалянь олон улсын ачаатээвэр зуучийн компанийн Бээжин дэх салбар

Хятадын гадаад тээвэрХХК-ийн логистикийн салбар компани

Олон улсын тээвэрзуучийн ХХК-ийн Бээжин дэх салбар

Боюэ ЖиньчөнолонулсынлогистикийнХХК

Синотранс агаарын тээвэрхөгжлийнХХК-ийнХөбэйдэхсалбар

Бээжин Жунюань далайнтээвэр, логистикийн ХХК-ийн Шыжяжуан дахь салбар

Литийнзай тээвэрлэх агаарын тээврийн шинэ журам

  Манайулсын Агаарын тээврийн ерөнхийгазраас 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөсэхэлсэнЛитибатерейгагаараартээвэрлэхэд шаардагдах UN.38.3 туршилтын талаарх мэдээллийгжурамлахшаардлагатавьсан. 2019-2020 ондОлонулсынагаарынтээврийнбайгууллагаас гаргасанАюултай барааг аюулгүйтээвэрлэх техникийн журам-д 2003 оны 6 сарын 30-наас хойш үйлдвэрлэгдсэнЛитийнбатерей үйлдвэрлэгчболонборлуулагчньНҮБ-ийнТуршилтбастандартынгарынавлага-ын 3-рхэсгийн 38.3-ийн 38.3.5 заалтын дагууТуршилтынтовч дүгнэлт(цаашид UN38.3 туршилтын товч дүгнэлт гэх)-ийг өгөх шаардлагатай гэж заасан байна. Энэхүү UN38.3 туршилтынтовч дүгнэлтийг 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс өмнө өгсөн байх шаардлагатай аж.

Цаашид лити батерейг тээвэрлэхээс өмнө “UN38.3 туршилтынтовч дүгнэлт”-ийгтээвэрлэгчид (үүндагаарынтээврийн компани, усан тээврийн компани хамаарна) өгч байхаар журамд заасан байна. Журмыг2020 оны 1 сарын 1 өдрөөсхэрэгжүүлэх шаардлага тавьсан чзаримтээвэрлэгчид үүнийгурьдчиланхэрэгжүүлжэхлээд байна. Тиймээсэнэ тухай мэдээллийг литийн батерейтэй хамааралтай бизнес эрхлэгчид харилцан бие биедээ мэдээлэхийг санал болгож байна.

Хонконгийнгаалийн газраас бүтээгдэхүүндээ HS код нэвтрүүлэхээ зарлалаа

  ХонконгийнзахиргааХонконгийн бараа бүтээгдэхүүнийг кодлохжурам-2020-ыг баталжээ. Тус журам нь 2020 оны 1 сарын 1-нээсхүчинтөгөлдөрхэрэгжиж эхлэх юм. Харин 2019 онэсхүлтүүнээс өмнөхэкспорт, импортын барааны гаалийн мэдүүлгийг 2019 оныжурмаарбөглөх аж.

Хонконгийн гаалийн газрын мэдэгдснээр 2020 оны1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн экспорт, импортын барааг галиар мэдүүлэхдээ зайлшгүйшинэчлэн боловсруулсан Хонконгийн экспорт, импортын барааг ангилахжагсаалт (кодлох журам)-2020-д заасан журмын дагуу мэдүүлэхшаардлагатайг Хонконгийн гаалийн мэргэжилтэн сануулсан байна.

Япон,АНУ: Худалдааны хэлэлцээр 1 сарын 1 өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлнэ.

     Тухайн орон нутгийн цагаар 2019 оны 12 сарын 4 өдөрЯпоныпарламентаасЯпон, Америкийнхудалдааныхэлэлцээрболондижиталхудалдааныхэлэлцээрийгбаталсан. Эдгээрхэлэлцээрнь 2020 оны 1 сарын 1 өдрөөсхүчинтөгөлдөр үйлчилжэхлэх юм. Урьдчилан тооцоолсон дүнгээр АНУ-ын 7.2 тэрбумдолларын өртөг бүхийхөдөө ажахуйнбүтээгдэхүүнийгтатвараасчөлөөлөхбуюубууруулна. Япон улсАНУ-с импортлох үхрийн махны татварыг 38.8%-с26.6% болгон бууруулж, 15 жилийн дотор татвар 9% хүртэлбуурах юм. Гахайнмахны татвар мөн 4.3%-ийн татвараасаажмаартэглэгдэх аж. Заримсүүнбүтээгдэхүүнийтатварыгодоогийн 29.8%-иас аажмаарбуулгаж тэглэнэ.

Харин АНУ-ын зүгээсЯпоноос импортлох агааржуулагчийн эд ангийн  1.4% -ийн татварыг цуцлах аж. Япон суурь машинытатварыг хэлэлцээр хүчинтөгөлдөрхэрэгжижэхэлсэн 2 дахьжилээсмөнцуцална. Японоосимпортлох үхрийнмахнытатварыгмөниххэмжээгээрбууруулах юм.

Вьетнам-Камбож: Вьетнам, Камбож давхар татвараасчөлөөлөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлнэ

2019 оны 2 сарын 20-ны өдөрДавхар татварногдуулахгүйбайх, татвараасзайлсхийхээсурьдчилансэргийлэхтухай Вьетнам, Камбожийн засгийнгазархоорондынхэлэлцээрбайгуулж, 2020 оны 1 сарын 1-нээсалбанёсоорхэрэгжүүлжэхэлнэ. Давхартатварногдуулахгүйбайх, татвараасзайлсхийхээсурьдчилансэргийлэхтухайзасгийнгазархоорондынхэлэлцээр-ийг байгуулснаар илүү илтод, тогтвортойхуульэрхзүйн орчныг бий болгож, Вьетнам болон Камбожийн худалдаа эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтынхамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхюм.

Зүүн өмнөдАзийнхолбооныхудалдааныхэлэлцээр-ийн татвар бууруулах төлөвлөлтийн хүрээнд Вьетнам болон Камбожийн хооронд экспорт, импортын бараг бүхбараабүтээгдэхүүнийтатвар 0%-5% болж буурах аж.

Саудын араб: Барааны баглаа боодлын хуудас, нэхэмжлэхзэрэгт хатуу шаардлага тавина

Саудын Арабын стандарт, хэмжил зүй, чанарынбайгууллагынмэдээлснээр 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөсСаудынАраб экспортынбүхбүтээгдэхүүнийбаглаабоодолдээрзайлшгүйбаркодбайхшаардлагатавьсанбабаркоднь 13 оронтойтооноосбүрдэхаж.

Баркодыг зохиох журмыг үйлдвэр өөрөө боловсруулж, бүтээгдэхүүниймаркэсхүлцувралбүтээгдэхүүнд үндэслэнзохиохбанэгэнижилцувралбүтээгдэхүүндхамрах өөр өөрмаркийнбүтээгдэхүүнньнэгбаркодыгашиглажболохаж. Баркоднь 13 оронтойтообайна, баркодыг баглаа боодлын гадна талд хэвлэн гаргаж эсхүлнаалддагцаасандээрхэвлэнбаглаабоодолдээрнаах юм.

2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөсэхлэн барааг илгээхдээ нэхэмжлэх, баглаа боодлын хуудсан дээр зайлшгүйбаркодыгтэмдэглэж, нэхэмжлэхдээр тамга дарсан байхшаардлага тавьж байгаа аж.

Саудын Араб: SABER гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүнийжагсаалтыг 1 сараас шинээр нэмэгдүүлнэ.

Саудын Арабын эрх бүхийбайгууллагаас 1 сард Saber гэрчилгээ авах шаардлагатай бүтээгдэхүүнийжагсаалтыгзарлав, үүнд:

§ Хот суурин газарт байнгын болон түрзуурыншинжтэйбайрлуулсантоногтөөхөрөмж, машинмеханизмболонбарилгабайгууламж;

§ Барьцалдуулагч бодис болонцавууны төрлийнбүтээгдэхүүн, тухайлбалбүтээцийг наах цавуу, арьс ширний цавуу,гутлын цавуу, модон материалын цавуу, цаасны цавуу, баглаа боодлын цавуу зэрэг;

§ Гоёл чимэглэлийн зориулалттайхуванцар болон металл эдлэл тухайлбал үс, гар, хүзүүндэхчимэглэл

§ Ус, цахилгаан байгууламж, барилгабайгууламж, сэлбэг хэрэгслийг тээвэрлэн дамжуулах хуванцар болон металл шугамхоолойн систем;

§ Гар утас, чихэвч, ухаалагтөхөөрөмж зэрэг утасгүй холбооны хэрэгсэл.

§ Сав баглаа боодлын материал, тухайлбалцаас, картон, модон материал, хуванцар, нэхмэл эдлэл болон бусад баглаа боодолдхэрэглэдэг материалууд

§ Хоол, хүнс бэлддэг хэрэгсэл тухайлбалхоолны хэрэгсэл, аяга таваг, хүнсний сав, суулга, баглаа боодлын материал;

§ Арьс шир, нэхмэл эдлэл, хуванцраархийсэн гутал, шаахай эсхүл холимог материалаар үйлдвэрлэсэн гутал;

§ Даралтат орчинд ажиллуулдаг тоногтөхөөрөмж болон хэрэгсэл, тухайлбал гал унтраах хэрэгсэл, өндөр даралтын зуух;

§ Гал унтраах зориулалттай хэрэгсэл,тухайлбал гал унтраах хэрэгсэл, дохиоллын систем, шланг зэрэг;

§ Солют зэрэг дарьтай бүтээгдэхүүн.

SABER гэрчилгээ нь гаднын аж ахуйн нэгжүүдэдзориулж (Саудын Арабд бүтээгдэхүүнэээкспортлодог) өмнөх SASO гэрчилгээн дээрсуурилан шат ахиулан шинээр боловсруулсан тохирлын гэрчилгээний хөтөлбөрюм. Энэньбүтээгдэхүүнийбүртгэл, Состохирлынгэрчилгээолгох, авахадхэрэглэдэгнэгтөрлийнинтернетсүлжээнийхэрэгсэл. Энэхүү мэдээлэл нь СаудынАрабд бүтээгдэхүүн экспортлогч Хятад компаниудынхувьд чухал мэдээлэл бөгөөд СаудынАрабынимпортынкомпаниудтай холбоо барьж мэдээллийг тодруулан бүртгүүлэх нь зүйтэй юм.

Хятад, Пакистан улс 75%-ийн бараа бүтээгдэхүүнийхээтатварыг тэглэнэ.

2019 оны 12 сарын 1-ний өдөр БНХАУ болон Исламын БүгдНайрамдахПакистанулсынзасгийнгазархооронд“Чөлөөтхудалдааныхэлэлцээр”-ийгшинэчлэннайруулахпроткол (цаашид Протколгэх)-ыг албан ёсоор баталсан. Одоогийн байдлаар Хятад, Пакистан 2 улсдотооддоо холбогдох бэлтгэл ажлыг хангаж Проткол-ын дагуу татварбууруулах ажлыг 2020 оны 1 сарын 1 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

ТусПроткол-ын дагуу татварбууруулах журам хэрэгжиж эхэлсний дараа Хятад, Пакистан 2 улс харилцан татварыгтэглэх бараа бүтээгдэхүүний тоо өмнөх 35%-иас 75% болж өсөх юм. Түүнчлэн 5%-ийнбүтээгдэхүүний татварыг 20% -ийн хэлбэлзлээр бууруулах аж.

Татвар тэглэсэн бүтээгдэхүүний жагсаалт болон хөнгөлөлт үзүүлсэн бүтээгдэхүүнийжагсаалт:

http://fta.mofcom.gov.cn/pakistan/pakistan_special.shtml

Хятад, Сингапур улс экспорт, импортын барааны гаралүүслийн журмыг шинэчлэнэ.

Гаалийн ерөнхийгазрынмэдээлснээрБНХАУ, Сингапурын засгийн газар хооронд <БНХАУ, Сингапурын засгийн газархоорондын чөлөөтхудалдааныхэлэлцээр-ыг шат ахиулах проткол (цаашид проткол гэх)-ыг Төрийнзөвлөлбатлаад байна. ТусПроткол-ын дагуу 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс шинэчлэн боловсруулсангарал үүслийнжурамболонбүтээгдэхүүнийтусгайгарал үүслийнжурам үйлчилжэхлэх юм.

БНХАУ, Сингапур улсынзасгийн газар хоорондын чөлөөтхудалдааныхэлэлцээр-ийн дагуу экспорт,импортын барааны гарал үүслийг үнэнзөвтодорхойлохынтулдГаалийнерөнхийгазарБНХАУ -ын Гаалийн газар <БНХАУ,Сингапурын засгийн газар хоорондын чөлөөтхудалдааныхэлэлцээр>--ийн хүрээндшинэчлэн боловсруулсан экспорт, импортын бараа, бүтээгдэхүүнийгарал үүслийнжурам-ыг 2020 оны 1 сарын 1 өдрөөсхэрэгжүүлжэхлэхболсныгнийтэдмэдээлэв.

Албан мэдэгдлийн бүрэнэх:

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2796020/index.html

Хятад, Жоржиа улсууд гарал үүслийн мэдээллээ харилцансолилцоно

2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс (тухайн өдөрбагтсан) эхлэн“Хятад, Жоржиаулсынгарал үүслийнталаарцахиммэдээлэл солилцохсистем”албанёсоорнээгдэж, цахтухайбүрдньХэлэлцээр-т заасны дагуу гарал үүслийнгэрчилгээниймэдээллийгцахимаархүргэх юм.

Экспортын барааг илгээгч эсхүлзуучлагч нь (цаашидэкспортлогчгэх) 51 тоотмэдэгдлийнхолбогдохзаалтындагууБНХАУ-ын экспортынбарааны гаалийн мэдүүлгийнхуудас-ийг эсхүлБНХАУ-ын хилээр гарах бараа бүтээгдэхүүнийбүртгэлийнжагсаалт(цаашид экспортынгаалийн мэдүүлэггэх)-ыг бөглөхдөө “дагалдах баримт бичгийн код хэсэг”-т “Y” гэж бөглөнө, “дагалдахбаримтбичгийндугаархэсэг” (20)-т гарал үүслийнгэрчилгээнийдугаарыг, “баримтбичгийнхамаарлынхүснэгт”-дгаалийнмэдүүлгийнхуудсандээрмэдүүлжбуйбарааболонгарал үүслийнгэрчилгээндээрхбарааныхарилцанхамаарлын талаарх мэдээллийгбөглөнө.

Анхааруулга: Нэхэмжлэхийгхэрэглэгчийн хүсэлтээрбага дүнгээрбичихгүйбайхыг анхааруулъя.

ФранцeBay борлуулагчийн татварын мэдээллийг хуваалцана

2020 оны 1 сараас эхлэнФранцын залилангийн эсрэг хууль хүчинтөгөлдөрболж, eBay нь хуультогтоомжийн дагуу Францын хууль тогтоох байгууллагад борлуулагчийн татварынмэдээллийг мэдээлж, НӨАТ-ын  журам зөрчсөнборлуулагчидзохиххариуцлагахүлээлгэх юм.

Дараахнөхцөлийн аль нэгийгхангасантохиолдолдборлуулагч нь НӨАТ-ынжурмыгхэрэгжүүлэх үүрэгтэй:

§ Франц улсад хадгалагдаж буй бараа бүтээгдэхүүн борлуулах;

§Европын холбооны улсад хадгалагдаж байгаа (Францаас бусад оронд) бараабүтээгдэхүүнийг Франц хүнд борлуулах, борлуулалтын бүх суваг дахь тухайнборлуулалтын эргэлт жилд 35,000 еврогоос давсан нөхцөлд.

Борлуулагч нь мэргэжлийнхуульч болон татварын байцаагчаас ФранцынНӨАТ-ынбүртгэлдбүртгүүлэх үүрэгтэйэсэхээлавлантодруулжболно. Хэрэвийм үүрэгтэй бол нэндаруйНӨАТ-ынбүртэлдбүртгүүлэхшаардлагатайбататвараасзайлсхийх нь хуулийн ноцтой зөрчилюм. eBay цаашид Францынтатварын холбогдох эрх бүхийалбадуудтайхамтранажиллаж, хууль зөрчсөнборлуулагчийн үйлдлийгхязгаарлахаргахэмжээавах юм.Хязгаарлахаргахэмжээндбараагборлуулалтаастатах, дансыгхязгаарлахэсхүлхаахзэрэгбагтах базөвхөнэдгээрээрхязгаарлагдахгүй.

Хэрэв Европын холбоонд бүртгэлгүйажахуйннэгжийн Франц дахь НӨАТ-ын талаарх мэдээллийн талаар дэлгэрэнгүймэдэхийгхүсвэлФранцулсынтатварынбайгууллагындараахцахимхаягнааславлан үзнэ үү:

https://www.impots.gouv.fr/portail/internationalenbusiness/value-added-tax?l=en


内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт