中文|Монгол|русский|English

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Илүү дэлгэрэнгүй

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Худалдааг Дэмжих Тавцан > Агуулга > Монгол улс БНХАУ-ын Өвөр монголын бизнес холбооны 2018 оны ажлын тайлан буюу 2019 оны төлөвлөгөө

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Монгол улс БНХАУ-ын Өвөр монголын бизнес холбооны 2018 оны ажлын тайлан буюу 2019 оны төлөвлөгөө

来源:Харилцаа холбооны хэлтэс СодНийтэлсэн цаг:2019-01-04

МонголулсБНХАУ-ынӨвөрмонголынбизнесерөнхийхолбооны 2018 оны

үйлажиллагааамжилттайболжээ

2018 ондбидшинэудирдлагатайболж, шинэудирдлага, ӨМӨЗОболонХятадынэлчинсайдыняамныдэмжлэгээболонбүхгишүүнажилтныхамтынхүчинчармайлтаармашсайнүрдүнтэйажилласанюм.

Гишүүнбайгууллагуудадүйлчилгээхангах. Гишүүнбайгууллагуудадүйлчилгээхангахболбизнесхолбооныүйлажиллагааныүндсэнагуулгаюм. 2018 ондМонголулсынэдийнзасагньолонталыннөлөөнөөсулбаатайгаарнэлээдхэцүүбайдалүргэлжилж, ААН-үүдмашхүнднөхцөлбайдалнүүрлэжээ. МанайбайгууллаганьТМЛ, Од, МөнКай, Bayannexus LLC, ДамүчанзэрэгААН-үүдээргазардээрньажиллаж, нөхцөлбайдлыгньойлгож, тулгамдсанасуудлуудыгшийдвэрлэхэдидэвхтэйажилласанбайна. Бидэнэхүүүйлажиллагаагааүргэлжлүүлэхболно. 9-рсард Bayannexus LLC-ынүйлажиллагааныөргөжилтийнбаяр, Одгруппийн 15-жилийнойнүйлажиллагаандоролцсонбайна. Гишүүнбайгууллагуудадзориулсантатвар, хуулзүй, санхүүгийнзэрэголонтөрлийнсургалтзохионбайгуулсанбайна. Банкофчайна, Өвөрмонголбанк, Бугатынарилжааныбанкзэрэгсанхүүгийнбайгууллагатайхолбогдонажиллаж, гишүүнбайгууллагуудынхөрөнгөнийлүүлэхасуудалддэмжжээ. Гишүүнкомпаниудэдийнзасгийнмаргаанүүссэнтохиолдолдталуудыгзохицуулахүйлажиллагаазохионбайгуулж, ажахуйннэгжүүдийгхуульёсныдоторүйлажиллагаахийхийгшаардаж, Хятадулсынхөрөнгөоруулалттайажахуйннэгжүүдийнгадааддүртөрхийгзөвзохистойбайлгахталааршаарданажиллажээ. WeChat платформашигланмэдээллийнүйлчилгээүзүүлэх, гишүүнкомпаниудыгхэвлэлмэдээллийнхэрэгслээрсурталчлав. Олонудаагишүүнкомпаниудыгтөрөлхнутагтаабуцахүйлажиллагаазохионбайгуулж, хөгжлийнталааролголттойболж, бизнесэрхлэхшинэболомжийголохыгзорьжээ. Бидшинэжилийнбаяр, цагаансарынбаяр, гэрбүлийнөдөр, сагсанбөмбөгболонгарбөмбөгнийтэмцээнзохионбайгуулжээ.

2. Нутгийнахандүүстээүйлчилгээхангах. ӨвөрмонголынААН-үүдийнМонголдэхүйлажиллагааныцархүрээгөргөжүүлэх, ӨвөрмонголынороннутагболонМонголулсынаймагороннутагхоорондынбүснутгийнхамтынажиллагаагэрчимжүүлэх, ХятадМонголхоёрорныолонталт, олондавхаргаадэхэдийнзасаг, соёлиргэншлийнхамтынажиллагаагэрчимжүүлэхзорилготойгоор, ӨМӨЗО-ныХудалдаагдэмжиххороо, ороннутгийнХудалдаагдэмжиххороо, ороннутгийнНэгдсэнфронтынбайгууллагындэмжлэгтэйгээрХөлөнбуйр, Хяганаймаг, Тунглиао, Чифэн, Улаанцав, Ордос, Баяннуур, Вухай, Алшаазэрэгороннутгийнсалбарбизнесхолбоогбайгуулсанбайна. Манайбайгууллаганьтэднийбүртгэх, дүрмийнтөсөлболовсруулах, нээлтийнүйлажиллагаазохионбайгуулах, пайзөлгөхёслолзэрэгүйлажиллагаандньдэмжинажиллажээ. Шинээрбайгуулагдсансалбархолбооньманайбайгууллагуудньсайндурынүндсэндээргишүүнболж, Ерөнхийхолбоонынөлөөгуламбүрөргөжүүлэх, Өвөрмонголыннэнолонажахуйннэгжүүдэднэнсайнүйлчлэхэднөлөөлжээ.

3.Төрсөннутагтааүйлчилдэг. 2018 оны 7-рсардӨМӨЗО-ныНамынхороонынарийнбичгийндарга, АТИХ-ындаргаЛиЖихэнМонголулсадайлчилж, машамжилттайболжөнгөрцээ. ЛиЖихэндаргаМонголдайлчлахүеэрээманайхолбоонытөлөөлөгчидтэйярилцаж, дурсгалынзурагавахзэрэгавчээ. ЛиЖихэндаргахарьулсадбайгааААН-ынтөлөөлөгчдийгхамтынхүчинчармайлтаагаргаж, ӨвөрМонголыналдарнэрийгзөвавчявахыгуриалав. ӨМӨЗО-ныНамынхорооныбайнгынхорооныгишүүн, НэгдсэнфронтындаргаВанЛисиа, ӨМӨЗО-ныНамынхорооныбайнгынхороо, сурталухуулгынгазрындаргаБайЮуганболонтэднийхамтолон, ӨМӨЗО-ныАЗО-ныдэдтэргүүлэгчАйЛихуаболонтэднийхамтолон , ӨМӨЗО-ныАЗО-ныдэдтэргүүлэгчбөгөөдНийгмийнаюулгүйбайдлыгтанхимындаргаЯнДунвэйболонтэднийхамтолныгхүлээнавчүйлчилгээхангасанбайна. ДэдтэргүүлэгчАйЛихуаманайгишүүнкомпаниудадхарьулсорондүйлажиллагаагаанэнилүүсайнхийхийгуриалж, урамшуулжээ. БидбасӨвөрМонголынАТИХ, Улстөрийнзөвлөлдөххурал, Худалдаанытанхим, Олонулсынхудалдаагдэмжиххороо, Хөгжил, шинэтгэлийнхороо, Гадаадсурталухуулгынгазар, Эрүүлмэндийнкомиссынсудалгааныажил, үйлажиллагаандтуслалцааүзүүлж, идэвхтэйоролцов. Аймаг, ХотынтөлөөлөгчидМонголдайлчлахадбиднарийвчилсанмэдээллээрхангасан. ХудалдаагдэмжиххорооньХятадынбараабүтээгдэхүүнийүзэсгэлэнзохионбайгуулахадидэвхтэйхамтранажилласанбөгөөдХудалдаанытанхимТөслийнуулзалтзохионбайгуулахүеэр, ӨвөрМонголынгадаадсурталчилгааныалбанньСоёлындолоохоногзохионбайгуулахүеэр, Эрүүлмэндийнкомиссынүнэгүйэмчилгээнийүйлажиллагааныүеэртусламжүзүүлсэнбайна.

4. Холбогдохбайгууллагуудтайхарилцаахолбоогообэхжүүлэхажилласан. 2018 оныудирдлагынбагшинэчлэгдэнцагаансараарнутагтаахарихүеэрӨМӨЗО-ныХудалдаагдэмжиххороо, Худалдаанытанхим, Намынхорооныгадаадхэргийналба, Нийгмийншинжлэхухааныхүрээлэн, China Construction Bank зэрэгбайгууллагуудтайуулзаж, ААН-ыгтөлөөлөгчдийгзохионбайгуулж, Хянганаймаг, Баяннуурхот, Вухайхот, Эрээнхот, Улаанцавзэрэгнутгаарсудалгаахийж, уулзалтзохионбайгуулж, тухайороннутагдотнохүлээжавсанбайна. 2018 ондӨМӨЗО-ныХудалдаагдэмжиххорооныажлынхуралдурилгаароролцож, манайтөлөөлөгчгадаадорондэхбизнесхолбооныүнэцэнийнталаарилтгэлхийжээ. 8-рсард 2 дахудаагийнӨвөрмонголынбизнесэрхлэгчийнхуралдоролцож, ӨМӨЗО-нытэргүүлэгчБуШиаолинхатагтай, НэгдсэнфронтийндаргаВанЛишяа, ӨМӨЗО-ныдэдтэргүүлэгчАйЛихуатайуулзандурсгалынзургаадаруулжээ. МонголулсынЕрөнхийсайдХятададайлчлахүеэрманайхолбооньХятадМонголынэдийнзасгийнфорумдоролцжээ. ҮнээсгаднабасОлонулсынуулуурхайнуулзалт, ЭрээнийХятад, Монгол, Оросынэдийнзасгийнхамтынажиллагаанычуулган, Хятад, Монгол, Оросынхудалдааажүйлдвэрийнфорум, бараабүтээгдэхүүнийүзэсгэлэн, ХудалдаанытанхимынТөсөлтанилцуулахуулзалт, 3+3 бүснутгийнхамтынажиллагааныуулзалтзэрэгүйлажиллагаандидэвхтэйоролцож, иймэрхүүолонтөрлийнаргахэмжээндоролцоххэлбэрээрмэдээлэлчуулуулж, гишүүнААН-үүдхуваалцсанбайна.

5. Монголулсадсуугаахолбогдохбайгууллагуудтайнягтуялдаахолбоотойажилласанбайна. БидХятадынэлчинсайдыняам, ХятадулсаасМонголулсадсуугаахэвлэлмэдээллийнбайгууллага, хятадынхөрөнгөоруулалттайбусадбайгууллагуудтайуялдаахолбоогоосайжруулах, нөлөөгөөөргөтгөх, замгүүрийнүйлдлээнэнсайнбадруулахадзоринажиллажээ. Шинэудирдлагынбагбүрдүүлснийдарааөдөрэлчинсайдыняамныудирдлагуудтайочинуулзаж, 3 дахьудаагийнудирдахзөвлөлийнталаархмэдээллийгхүргүүлж, элчинсайдыняамнысаналзөвлөгөөгсонссонбайна. МанайбайгууллаганьМонголулсадсуугаабусадхолбоо, төлөөлөгчдийнгазартайнягтуялданхамтдааүйлажиллагаазохионбайгуулж, гишүүнбайгууллагуудаахарилцанбүртгүүлэх, нөөцболомжоохарилцанхуваалцажажилласанбайна. БидХятадынбизнесхолбоо, МҮХАҮТ-тайхамтынажиллагаанысанамжбичигбайгуулж, нөөцболомжоохарилцанхуваалцаж, гишүүнААН-үүдээнэнсайнүйлчилгээүзүүлэхийгзоринажиллаж, Синхуахороо, Ардынөдрийнсонин, олонулсынрадиотелевизийнхороотойхамтранажиллаж, нийгмийншудрагёссуртахуунысурталчилгааныүйлажиллагаандоролцож, Соёлынтөв, Хятадынцагаачдынхолбоо, ижилтөстэйбайгууллагуудынзохионбайгуулсанэлтөрлийнаргахэмжээндидэвхтэйоролцсонбайна.

6. МонголдоршинсуужбайгаанэнолонӨвөрмонголахандүүстэйгээхолбоотогтоожбайна. ӨМӨЗО-ныцагаачдынхолбооболонэлчинсайдыняамныудирдлагадоор, 2018 оны 6-рсарын 2-ныөдөрУлаанбаатархотынтэрэлжидМонголулсадоршинсуужбайгааӨвөрмонголчуудынуулзалтзохионбайгуулж, 6-рудаагийнгэрбүлийнбаярыгдавхарзохионбайгуулсанбайна. ӨМӨЗО-ныцагаачдынхолбооболонХятадынэлчинсайдыняам, цагаачдынхолбоонытөлөөлөгчоролцонүгхэлжээ, Австралийнхолбоо, Японыхолбоо, МонголулсХятадынбизнесхолбоонытөлөөлөгчидбаярхүргэхээртөлөөлөгчилгээв.

7. МонголУлсынхолбогдохяам, байгууллагуудтайуялдаахолбоотойажиллаж, салбарынхурал, сургалтзохионбайгуулж, салбарынмэдээллийгхуваалцахадболомжхангасанбайна. ЭдгээрбайгууллагуудболонӨМӨЗО-ныхолбогдохбайгууллагахоорондхолбообарих, хамтарсансудалгаазохионбайгуулжээ. Шилдэгажахуйннэгжтанилцуулж, ААН-ынхувьнэмрийнихбагадтулгуурланолонтөрлийншагналдсорьж, заримААН-нымашолоншагналолсонньманайгишүүнААН-үүдийнхөдөлмөрийнүрөгөөж, тухайнороннутагтүзүүлсэнэдийнзасгийнхувьнэмрийнгэрчюм. МанайгишүүнААН-ээсМонголулсынУУХҮЯ, БХБЯ, БОАЗЯ, ХХААХҮЯ, ЗТХЯ, МҮХАҮТзэрэгбайгууллагыншагналыгхүртсэнбайна.

8. МанайхолбооныхүндэтерөнхийлөгчЛиуБаатарОросыналсдорнодынгазарнутгуудаарзахзээлийнсудалгаахийхээролонудааочиж, тухайнороннутгийнолонолонүйлажиллагаандоролцож, гишүүнбайгууллагуудынүйлажиллагааныцархүрээгуламбүрөргөжүүлэхэдидэвхтэйнөлөөлжээ.

9. Багбийболгожажиллахыгманайхолбоомашиданхаарчажилладаг, 2018 ондмашолонажилхийсэнбайна.

10. бидХятад, Монголхоёрорныхудалдаа, эдийнзасгийнхамтынажиллагаа, соёлынсолилцоо, иргэншлийнхамтынажиллагаандхувьнэмрээорууланажиллажээ. ЭндӨМӨЗО-нынамынхороо, засгийнордондгүнээталархалилэрхийлж, элчинсайдыняамболонбусадахандүүсижилтөстэйбайгууллагуудындэмжлэгтбаярлажбайна.


                                             

                                                     

2019 оны төлөвлөгөө

1. “Нэгголүзэлбаримтлал, гурванүйлчилгээ, гурвануялдаахолбоо”-гзөважиллуулж, гишүүнажахуйннэгжидсайнүйлчлэх.

2. ӨЗӨЗОболонХятадынэлчинсайдыняамтайуялдаахолбоогообататгаж, хөгжлийнчигхандлагыгзөвэзэмших.

3. Тусбайгууллагынхөгжлийгзөвудирдан, нэнсайнааргишүүнААН-үүддээүйлчлэх.

4. ӨМӨЗО-ныбусадороннутгийнсалбархолбообайгуулахажлыгдуусгаж, олуулаахамтдаахөгжих.

5. 2019 онХятад, Монголхоёрорныгадаадхарилцаатогтоосон 70 жилийнойтохиожбайгаа, үүнтэйхолбоотойгоорхолбогдохүйлажиллагаагзохионбайгуулж, хоёрорнынайрсагхарилцааныүрдүнгүзүүлэх.


6.2019
он 3 дахьудаагийнХятад-Монголынэкспотохиожбайгаа, МонголулсБНХАУ-ынӨвөрмонголынбизнесхолбооньтусаргахэмжээндидэвхтэйоролцож, нэнажилхэрэгчүрдүнтэйажиллахыгзорьжбайна.


7.2019
ондгишүүнААН-ынтулгамдажбайгааасуудлыгшийдвэрлэж, олуулаахамтдаахөгжихүрдүндхүрэх.


8.2019
онынэлээдгүйХятадынбуцалтгүйтусламжболонхөнгөлөлттэйзээл 2 ширхэгбайгаа, бидААН-ээзохионбайгуулж, холбогдохүйлажиллагаандолонтөрлийнхэлбэрээридэвхтэйоролцож, “БүсбаЗам”-ынхэрэгжилтэдзөвуялдах.


9.
ОХУ-ыналсдорнодынзахзээлийгүргэлжлэнанхаарч, гишүүнбайгууллагуудынүйлажиллагаагөргөтгөхөддэмжих.


内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт